Božji Sin – 2. dio – Bog ima Sina

“Jer ono što Zakon nije mogao, budući da je bio oslabljen zbog tijela, učinio je Bog, poslavši svoga Sina u obličju grešnoga tijela te za grijeh osudio grijeh u tijelu” Rimljanima 8:3

0
3513

SIN U STAROM ZAVJETU

Božji Sin se pojavljuje kroz cijelu Bibliju, kako u Novom tako i u Starom Zavjetu. Kroz Stari Zavjet vidimo da su Židovi imali znanje o Božjem Sinu. Ovom temom bavit ćemo se potanko u budućim proučavanjima, no sada ćemo iznijeti neke značajne pokazatelje.

Tko uzađe na nebo pa siđe? Tko skupi vjetar u pregršti svoje? Tko sveza vode u haljinu? Tko postavi sve krajeve zemlji? Kako mu je ime? Kako li je ime Sinu Njegovu? Znaš li?
Izreke 30:4

Iz ovoga teksta mi razumijemo da su Hebreji dobro znali da Bog ima Sina, i to Onoga koji je bio s Njim prilikom stvaranja svijeta. To smo isto vidjeli i u Izrekama 8. poglavlju, gdje je bilo očito da su Hebreji imali spoznaju o tome da su Bog i Njegov Sin zajedno sve stvarali.

Nato odgovori i reče: »Gle, ja vidim četiri čovjeka, odriješeni hodaju posred ognja i ništa im se zlo ne događa; a četvrti je izgledom nalik Sinu Božjemu.« Nabukodonosor progovori i reče: »Blagoslovljen bio Bog Šadrakov, Mešakov i Abed-Negov, koji je poslao svog Anđela i izbavio sluge svoje koji su se pouzdali u njega i prekršili kraljevu zapovijed, i predali svoja tijela da ne bi služili i klanjali se bilo kojem drugom bogu osim Bogu svojemu.”
Daniel 3:25,28

Kako je Nabukodonozor znao da je četvrti nalik Sinu Božjem? I kako je znao da je on Anđeo Jahvin?

(Daniel 3:24, 25 citiran) “Kako je Nabukodonozor znao da je četvrti kao Sin Božji? Čuo je o Sinu Božjem od Hebrejskih zatočenika koji su bili u njegovom kraljevstvu. Oni su donijeli znanje o živom Bogu koji vlada svime.{E. G. White, Pregled i Glasnik, 3. svibnja 1892., pogl. 9,10}

 

Židovi su poznavali Anđela Jahvina kao Božjeg Sina, no o tome ćemo potanko proučavati u narednim proučavanjima, gdje ćemo se baviti tematikom Evanđelja u Starom Zavjetu.

Evo još jedan primjer da je i Abraham poznavao Božjega Sina:

Dva su nebeska vjesnika otišla ostavljajući Abrahama samog s Onim koga je poznavao kao Sina Božjeg. Čovjek vjere je molio za stanovnike Sodome. On ih je jednom spasio svojim mačem, a sada ih je pokušao spasiti molitvom. Tamo su još uvijek stanovali Lot i njegovi ukućani, i nesebična ljubav koja je potakla Abrahama da ih spasi od Elamita sada ih je pokušala spasiti, ako je Božja volja, od oluje božanskog suda.” {Patrijarsi i Proroci, str. orig. 139.2; 1890}

 

I Henok, koji je živio puno prije Abrahama, je znao za Sina Božjega:

O Henoku je zapisano da je nakon šezdeset pet godina života dobio sina. Nakon toga on je tri stotine godina hodio s Bogom. Tijekom svojih ranih godina Henok je ljubio i bojao se Boga i vršio njegove zapovijedi. On je bio jedan od onih u svetom nizu, čuvar istinske vjere, praotac obećana sjemena. On je s Adamovih usana naučio žalosnu priču o padu, te radosnu priču o Božjoj milosti i obećanju. On se oslanjao na Otkupitelja koji je trebao doći. Ali nakon rođenja svog prvog sina Henok je doživio još dublje iskustvo jer je produbio svoj odnos s Bogom. On je potpunije shvatio svoje vlastite obveze i odgovornosti kao Božjeg sina. Dok je gledao dječju ljubav prema ocu, njegovo jednostavno povjerenje u njegovu zaštitu, dok je osjećao duboku, čeznutljivu nježnost vlastitog srca prema svom prvorođenom sinu, on je naučio dragocjenu pouku o prekrasnoj Božjoj ljubavi prema ljudima kroz dar njegova Sina i o povjerenju što ga Božja djeca mogu imati u svog nebeskog Oca. Neograničena, neshvatljiva Božja ljubav kroz Krista postala je predmetom njihova razmišljanja danju i noću, i sa žarom u svojoj duši on je nastojao otkriti ovu ljubav ljudima medu kojima je prebivao.”  {Patrijarsi i Proroci, str. orig. 84; 1890}

 

Nama je rečeno da je čak i na Nebu sam Lucifer sa svojim istomišljenicima odlučio prikriti tu činjenicu da je Krist bio jedinorođeni Sin Božji. Evo i citata:

Anđeli su izbačeni sa neba jer nisu radili u harmoniji sa Bogom. Pali su sa svojih visokih položaja jer su željeli biti uzvišeni. Počeli su uzdizati sami sebe, a zaboravili su da ljepota njihove ličnosti i karaktera su dolazili od Gospodina Isusa. Ovu činjenicu su [pali] anđeli željeli sakriti, da je Krist jedinorođeni Sin Božji, i počeli su razmišljati da ne trebaju konzultirati Krista. Jedan anđeo je počeo borbu i pronio ju dok nije došlo do pobune u nebeskim dvorovima, među anđelima.” {E. G. White, Ovaj Dan s Bogom, str. 128; 1910}

 

Jasno i nedvosmisleno vidimo kako je Sin Božji bio poznat i u Starome Zavjetu, prije Njegovog dolaska na zemlju.

BOG JE POSLAO SVOGA SINA:

Iz Novog Zavjeta također imamo obilna svjedočanstva o Kristovom doslovnom Sinovstvu s Ocem prije Njegovog utjelovljenja. On je bio Sin Božji prije negoli je postao čovjek, tj. Sin Čovječji. Pogledajmo neke vrlo važne tekstove koji o tome govore:

Jer ono što Zakon nije mogao, budući da je bio oslabljen zbog tijela, učinio je Bog, poslavši svoga Sina u obličju grešnoga tijela te za grijeh osudio grijeh u tijelu” Rimljanima 8:3

Ako je Bog poslao svojega Sina da uzme na sebe obličje grešnoga tijela, tada je jednostavno za zaključiti da je Bog imao Sina kojeg je mogao poslati. Bog ima Sina.

Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenoga Sina da tko god u njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni.
Jer Bog nije poslao svoga Sina na svijet
da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.” Ivan 3:16,17

Ovo je, kako smo već ranije rekli, najkontroverzniji stih. Je li Bog imao Sina kojeg je mogao dati za tvoj i moj život? Je li Bog imao Sina kojeg je mogao poslati na svijet? Odgovor je DA! Bog ima Sina! Po Njemu imamo Život Vječni. Zato je pitanje Božjeg Sina od neizmjerne važnosti za naše Spasenje.

U tome se očitovala ljubav Božja prema nama, zato što je Bog poslao svoga jedinorođenoga Sina u svijet da živimo po Njemu.
U ovome je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego daje On ljubio nas i poslao svoga Sina
da bude pomirbena žrtva za naše grijehe.” 1 Ivanova 4:9-10

…ali kada je došla punina vremena, izaslao je Bog svoga Sina, rođena od žene, rođena pod Zakonom” Galaćanima 4:4

Čak je i Marta znala da Sin Božji treba doći na svijet:

Reče joj Isus: “Ja sam uskrsnuće i život: onaj tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će; i svatko tko živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li to?” Reče mu ona: “Da, Gospodine: vjerujem da si ti Krist, Sin Božji, koji dolazi na svijet.” Ivan 11:25-27

Onaj tko čini grijeh, od đavla je; jer đavao griješi od početka. Zbog toga se pojavio Sin Božji da razori djela đavlova.” 1 Ivanova 3:8

I znamo da je Sin Božji došao i dao nam razum da upoznamo Istinitoga.
1 Ivanova 5:20

I mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina da bude Spasitelj svijeta.
Tko god ispovijedi da je Isus Sin Božji, Bog u njemu ostaje, i on u Bogu
.
1 Ivanova 4:14-15

Bog je poslao svoga Sina na svijet da nas spasi. Bog ima Sina, i Njega nam je dao. Evo što nam sam Bog govori:

Što nam ovo govori? ‘Ovo je Sin moj ljubljeni, u Kome mi je zadovoljstvo.’ To nam govori, Ja, Bog, poslao sam Svog Sina u svijet i kroz Njega su otvorena sva nebesa palim ljudima.{Ellen G. White, 1888 Materijali, str. 124; 1888}

 

Sotona je dobro znao kakav je položaj Krist imao na Nebu kao ljubljeni od Oca. To što Božji Sin treba doći na ovaj svijet kao čovjek ispunjavalo ga je uznemirenošću i zebnjom. On nije mogao dokučiti tajnu ove velike žrtve. Njegova sebična duša nije mogla razumjeti takvu ljubav za prevareni rod.{Čežnja Vjekova, str. orig. 115; 1898}

 

KRIST SVJEDOČI DA GA JE BOG POSLAO

Činjenicu da je Otac poslao svojega Sina u svijet, potvrđuje i Isus:

Jer sišao sam s neba ne da vršim svoju volju, nego volju Onoga koji me poslao.”       Ivan 6:38

Reče im, stoga, Isus: “Kada bi Bog bio vaš Otac, mene biste ljubili; jer sam ja od Boga izišao i došao: nisam sam od sebe došao, nego me On poslao.”  Ivan 8:42

kako vi Onomu koga je Otac posvetio i poslao na svijet, kažete: ‘Huliš’; jer rekoh: ‘Sin sam Božji’?” Ivan 10:36

Znao sam da me ti uvijek uslišavaš, no rekao sam to zbog naroda koji stoji uokolo: da vjeruju da si me Ti poslao.”  Ivan 11:42

Isus povika i reče: “Onaj tko vjeruje u Mene, ne vjeruje u Mene, nego u Onoga koji je Mene poslao
i: “Onaj tko vidi Mene, vidi Onoga koji je Mene poslao
Jer ja nisam govorio sam od sebe, nego Otac, koji me poslao
, On mi je dao zapovijed što da kažem i što da govorim.”   Ivan 12:44-45.49

Onaj tko Mene ne ljubi, riječi moje ne drži; a riječ koju slušate nije moja, nego od Oca koji me poslao.”  Ivan 14:25

..da svi časte Sina kao što časte Oca. Onaj tko ne časti Sina, ne časti ni Oca koji ga je poslao.” Ivan 5:23

Otac je poslao Sina na svijet. Nije Sin došao sam po Sebi, bez Očevog dopuštenja i dogovora sa Njim. Bog ima Sina, i toga Jedinoga Sina je poslao na Zemlju.

KRIST NIJE DOŠAO U SVOJE IME

Krist kaže da je došao u Ime svoga Oca. On nam govori da ga je Otac poslao da govori i djeluje po Očevoj volji i da ispuni Njegove namjere za ljudski rod.

Ja sam došao u ime svoga Oca i vi me ne primate; dođe li tko drugi u svoje ime, njega ćete primiti.”  Ivan 5:43

Tada povika Isus dok je poučavao u Hramu, i reče: “Mene poznajete i znate odakle sam; no ja nisam došao sam od Sebe, nego je istinit Onaj koji me poslao, Koga vi ne poznajete.
Ali ja ga poznajem: jer sam od Njega i On me poslao
.”  Ivan 7:28-29

Isus nije došao u Svoje ime, već u Ime svojega Oca. Sve što je Isus činio, činio je tako kako je vidio kod svojega Oca, i činio je samo Njegovu volju.

U IME JAHVINO

Pogledajmo sljedeći karakterističan događaj iz Isusovog života, koji nam svjedoči o Njegovoj misiji:

I oni koji su išli ispred i oni koji su slijedili klicahu govoreći: “Hosana! Blagoslovljen je Onaj koji dolazi u ime Gospodinovo.
Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega, Davida, koje dolazi u ime Gospodinovo.
Hosana u visinama.”  Marko 11:9,10

A kada se on približio, već na obronku Maslinske gore, poče se sve ono mnoštvo učenika radovati i jakim glasom hvaliti Boga za sva silna djela što ih bijahu vidjeli,
govoreći: “Blagoslovljen neka je Kralj koji dolazi u ime Gospodinovo: mir na nebu i slava na visinama.”  Luka 19:37-38

Blagoslovljen neka je Onaj koji dolazi u ime Jahvino: blagoslivljamo vas iz Doma Jahvina.”  Psalam 118:26

Vidimo da su Hebreji razumijeli i prihvatili Kristov slavni ulazak u Jeruzalem kao Mesijanski ulazak. Krist je došao u ime Jahvino, odnosno kako je sam rekao, u Ime Oca Svojega. O pitanju je li Isus Jahve ili nije ćemo se posebno baviti u zasebnom proučavanju, a za sada je važno naglasiti da je Krist došao u Jahvino ime, ili kako je sam rekao u ime Svojega Oca.