Tko je Bog Biblije? – 1. dio – Prva anđeoska vjest

“...govoreći snažnim glasom: »Bojte se Boga i dajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova! I poklonite se Onomu koji stvori nebo i zemlju i more i izvore vodne!« Otk 14:7

0
4061

“…govoreći snažnim glasom: »Bojte se Boga i dajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova! I poklonite se Onomu koji stvori nebo i zemlju i more i izvore vodneOtkrivenje 14:7

Tko je taj Bog kojemu se moramo pokloniti? Primjetimo da će u posljednje dane ključni problem biti obožavanje Boga. Tko je Bog kojeg nam je obožavati? Kroz ovo proučavanje ćemo se baviti ovim važnim pitanjem. U ovom pitanju riječ je o identitetu Boga. Primijetimo da, ukoliko pogrešno odgovorimo na ovo pitanje, dolazimo u rizik ne primanja Božjeg pečata, odnosno samim time primit ćemo žig zvijeri. Anđeo nam kaže da se trebamo bojati Boga i pokloniti se Onomu koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodne. U traženju odgovora moramo se držati strogih ograničenja koja nam Biblija daje po ovom važnom pitanju. Biblija će nam sama dati odgovor na ovo važno pitanje.

Zato pogledajmo tko je Stvoritelj neba i zemlje i mora i izvora vodenih.

BOG STVORITELJ:

i govoreći: »Ljudi, što to radite? I mi smo smrtni ljudi kao i vi! Navješćujemo vam evanđelje da se od tih ispraznosti obratite k Bogu živomu, koji stvori nebo i zemlju i more i sve što je u njima;” Djela 14:15

Onaj koji je stvorio nebo i zemlju i more i sve u njima je Bog živi. Jedna od karakteristika Boga kojeg obožavamo je da je On Živi Bog.

[anđeo s otvorenom knjižicom]“i zakle se Onim koji živi u vijeke vjekova, koji stvori nebo i sve što je na njemu, i zemlju i sve što je na njoj, i more i sve što je u njemu: »Neće više biti vremena!«” Otkrivenje 10:6

“…dvadeset i četiri starješine padnu pred Onim koji sjedi na prijestolju. I klanjaju se Onomu koji živi, i stavljaju svoje vijence pred prijestolje govoreći: »Dostojan si, Gospodine, primiti slavu i čast i silu! Jer ti stvori sve i zbog tvoje volje jest i bȋ stvoreno!«          Otkrivenje 4:10,11

Druga karakteristika Boga stvoritelja je da je On Onaj koji živi u vijeke vjekova, Onaj koji sjedi na Prijestolju. Primjetimo kako se ovaj opis u više navrata spominje u Otkrivenju. Svečani poziv prvog anđela iz Otkrivenja 14:7 je da se poklonimo Bogu, Bogu stvoritelju. Taj Bog je Živi Bog, Bog koji živi u vijeke vjekova i koji sjedi na prijestolju. Otkrivenje nam ukazuje na karakteristike ovog Boga, da je On upravo Otac naš Nebeski:

I svako stvorenje što je na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i sva koja su na moru, i sve što je u njima čuh govoriti: »Onomu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu blagoslov i čast i slava i moć u vijeke vjekova!«” I četiri bića govorahu: »Amen!« A dvadeset i četiri starješine padoše i pokloniše se Onomu koji živi u vijeke vjekova.” Otkrivenje 5:13,14

Otkrivenje samo sebe tumači, da je Bog koji je stvorio sve na nebu i na zemlji i pod zemljom i mora i sve u njima upravo Bog koji sjedi na prijestolju, Bog živi, Bog koji živi u vijeke vjekova. Taj Bog je Otac naš Nebeski. Otac je taj koji sjedi na prijestolju, Onaj koji živi u vijeke vjekova. On je Bog stvoritelj pred kojim nam se pokloniti iz svečane opomene prvog anđela. Promotrimo još nekoliko karakteristika toga Boga.

Bog koji stvori svijet i sve što je na njemu, On koji je Gospodar neba i zemlje, ne prebiva u rukotvorenim hramovima” Djela 17:24

U kontekstu 17. glave Djela Apostolskih, Pavao govori samo o Ocu, to znamo iz 31. stiha. Bog koji je stvorio svijet je također nazvan Gospodar neba i zemlje. Poslušajmo najveći Autoritet koji je objavio Boga, koji je posvjedočio tko je Bog koji je Gospodar neba i zemlje.

U ono vrijeme Isus, odgovorivši, reče: »Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a razotkrio to malenima.” Matej 11:25

Tako su vjerovali i Židovi u vrijeme apostola:

A oni, čuvši to, jednodušno podigoše glas k Bogu i rekoše: »Gospodaru, ti si Bog koji stvori nebo i zemlju i more i sve što je u njima; koji na usta Davida, sluge svojega, reče: Zašto se pobuniše narodi i puci ispraznosti snuju? Ustadoše kraljevi zemaljski i glavari se udružiše zajedno protiv Gospoda i protiv Pomazanika njegova. Jer udružiše se, uistinu, protiv svetoga Djeteta tvojega Isusa, koga si pomazao, i Herod i Poncije Pilat, zajedno s poganima i pucima izraelskim,” Djela 4:24-27

Bog Otac je stvoritelj, i On je stvarao sve kroz svojega Sina. Tako nas uči Božja Riječ.

i rasvijetliti svima što je zajedništvo tajne od vjekova skrivene u Bogu, Onomu koji sve stvori po Isusu Kristu,” Efežanima 3:9

Mnogo puta i na mnogo načina Bog negda progovori ocima po prorocima, a u ovim posljednjim danima progovori nama po Sinu, kojega postavi baštinikom svega, po Kojemu i sazda svjetove.” Hebrejima 1:1,2

Zahvaljujemo Ocu, koji nas je osposobio da budemo dionicima u baštini svetih u svjetlu, Koji nas je izbavio od vlasti tame i prenio nas u kraljevstvo Sina svoje ljubavi, u kome imamo otkupljenje krvlju njegovom, to jest oproštenje grijeha, koji je slika nevidljivoga Boga, Prvorođenac svakoga stvorenja, jer je po Njemu stvoreno sve što je na nebesima i što je na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo vrhovništva, bilo vlasti: sve je po Njemu i za Njega stvoreno”  Kološanima 1:12-16

Do sada smo vidjeli da nas svečana poruka prvog anđela poziva da se poklonimo Bogu Stvoritelju, a taj Bog je Otac naš Nebeski, koji je sve stvarao kroz svojega Sina. On je Bog Biblije. On je Živi Bog, Bog koji živi u vijeke vjekova, Onaj koji sjedi na prijestolju. Vidjeli smo kako je Otac sve stvarao kroz Svojega Sina i da je po Njemu i za Njega sve stvoreno. Istu potvrdu imamo i iz Duha Proroštva:

Radovali smo se što je Bog stvaranja Bog Biblije, i što možemo nazivati ovo beskrajno Biće našim Ocem. Razgovarali smo o slavi njegove moći i mudrosti, i obožavali neusporedivu ljubav koja je učinila mogućim, kroz Isusa Krista, za paloga čovjeka da postane sin i baštinik Stvoritelja i Vladara svemira.” {Pregled i Glasnik, 1. studenog 1881., pogl. 4}

BOG U KNJIZI OTKRIVENJE – BOG SPAŠENIH

Kada proučavamo prvu anđeosku vijest, važno ju je gledati iz perspektive biblijske knjige u kojoj je napisana. Knjiga Otkrivenje nam daje veličanstvene opise Boga. U Otrkivenju vidimo da je On koji sjedi na prijestolju Taj koji je Gospodar svega, Svevladar, i Biblija ga naziva Nebeskim Bogom. To je također Bog kojeg anđeli obožavaju na nebu. To je Bog koji će biti Bog svih spašenih za svu vječnost. A to je Otac naš nebeski. Njega obožavaju sva stvorena bića, anđeli i svi spašeni.

“I čuh snažan glas gdje govori u nebu: »Sada nasta spasenje i sila i kraljevstvo Boga našega i vlast Pomazanika njegova! Jer zbačen je tužitelj braće naše koji ih je dan i noć optuživao pred Bogom našim.«” Otkrivenje 12:10

“I viču snažnim glasom govoreći: »Spasenje Bogu našemu, koji sjedi na prijestolju, i Jaganjcu!« I svi anđeli stajahu uokolo prijestolja i starješina i četiriju bića, i padoše pred prijestoljem na lice svoje i pokloniše se Bogu govoreći: »Amen! Blagoslov i slava i mudrost i zahvalnica i čast i sila i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova! Amen.«”             Otkrivenje 7:10-12

i pjevahu novu pjesmu: “Dostojan si uzeti knjigu i otvoriti njezine pečate: jer si bio zaklan, i otkupio si nas Bogu svojom krvlju od svakog plemena, i jezika, i puka, i naroda; i učinio si nas Bogu našemu kraljevima i svećenicima; i vladat ćemo na zemlji.Otkrivenje 5:9-10

…i učinio si nas Bogu našemu kraljevima i svećenicima; i vladat ćemo na zemlji.”          Otkrivenje 5:10

I zatrubi sedmi anđeo; i odjeknuše na nebu silni glasovi govoreći: “Kraljevstva ovoga svijeta postala su kraljevstvima našega Gospodina i njegova Krista; i kraljevat će on u vijeke vjekova.”  Otkrivenje 11:15

“I vidjeh drugoga anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva; imao je pečat Boga živoga. I povika snažnim glasom onoj četvorici anđela kojima bȋ dano nauditi zemlji i moru govoreći: »Ne naudite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima njihovim.«” Otkrivenje 7:2,3

“I nakon toga čuh snažan glas velikoga mnoštva u nebu gdje govori: »Aleluja! Spasenje i slava i čast i sila Gospodinu Bogu našemu, jer istiniti su i pravedni sudovi njegovi; jer osudi Bludnicu veliku što pokvari zemlju bludništvom svojim i osveti krv slugu svojih prolivenu rukom njezinom.« I po drugi put rekoše: »Aleluja! I dim njezin suklja u vijeke vjekova!« I padoše dvadeset i četiri starješine i ona četiri bića, i pokloniše se Bogu koji sjedi na prijestolju govoreći: »Amen! Aleluja!« I glas s prijestolja izađe govoreći: »Hvalite Boga našega sve sluge njegove i svikoji se njega bojite, i mali i veliki!«”           Otkrivenje 19:1-5

“I ja, Ivan, vidjeh sveti grad, novi Jeruzalem, gdje silazi s neba od Boga, opremljen kao nevjesta ukrašena za muža svojega. I čuh snažan glas s neba gdje govori: »Evo šatora Božjeg s ljudima! I On će prebivati s njima, i oni će biti puci njegovi, i sȃm Bog bit će s njima, Bog njihov. I otrt će Bog svaku suzu s očiju njihovih, i smrti više neće biti; ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti — jer prijašnje prođe.« I reče Onaj koji sjedi na prijestolju: »Evo, sve činim novo!« I reče mi: »Napiši: Ove su riječi istinite i vjerne.« I reče mi: »Dovršeno je! Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak. Ja ću žednomu dati s izvora vode života bez naplate. Onaj koji pobjeđuje baštinit će sve; i Ja ću njemu biti Bog, a on će meni biti sin.” Otkrivenje 21:2-7

Također na isti način Stari Zavjet svjedoči da će Otac Nebeski biti Bog naš, a Njegov Sin će nam biti knez i pastir.

I postavit ću nad njima jednoga pastira i on će ih pasti, i to svoga slugu Davida; on će ih pasti i bit će njihov pastir.
A ja, GOSPODIN, bit ću Bog njihov, a moj sluga David knez
među njima; ja, GOSPODIN, to rekoh.”  Ezekiel 34:23,24

I načinit ću od njih jedan narod u zemlji na gorama Izraelovim; i jedan će Kralj biti kraljem svima njima: neće oni više biti dva naroda, niti će više biti razdijeljeni na dva kraljevstva;
niti će se više kaljati svojim idolima, niti sa svojim gnusobama, niti s ikojim od svojih prijestupa, nego ću ih ja spasiti iz svih njihovih prebivališta u kojima su griješili i očistiti ih: tako će oni biti moj narod, a ja ću biti Bog njihov.

A moj sluga David bit će kralj nad njima; i svi će imati jednoga Pastira: hodit će po mojim sudovima i pridržavati se mojih pravila i vršiti ih.
I prebivat će u zemlji koju dadoh svome sluzi Jakovu, u kojoj prebivahu oci vaši; i prebivat će u njoj, upravo oni, i njihova djeca, i djeca njihove djece zavijek: moj sluga David bit će im Knezom zavijek.
Uz to ću sklopiti s njima savez mira; bit će to vječan savez s njima; i postavit ću ih i umnožiti ih, i zauvijek ću postaviti među njima svoje Svetište.
I moje će prebivalište biti kod njih: jest, Ja ću biti Bog njihov, a oni će biti moj narod.
I znat će pogani da Ja, Gospodin, posvećujem Izraela, kada moje Svetište zauvijek bude među njima.’ 
”  Ezekiel 37:22-28

Krist je proročki nazvan Davidom na više mjesta u Bibliji. Tako vidimo da će naš Bog na Novoj Zemlji biti Otac naš nebeski, a Krist će biti naš Kralj.

 I svako stvorenje koje je na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i na moru, i sve što je u njima, čuh govoriti: “Onomu koji sjedi na prijestolju, i Jaganjcu, blagoslov, i čast, i slava, i moć u vijeke vjekova.”  Otkrivenje 5:13

Biblija nam govori da je naš Bog Otac Nebeski. On je Stvoritelj i neba i zemlje i mora i izvora vodnih, On je Svevladar, Onaj koji sjedi na prijestolju, Onaj koji živi u vijeke vjekova, Onaj koji je Gospodar svega.

U idućem proučavanju promotrit ćemo da nam Biblija govori samo o jednome Bogu. Jesu li Hebreji u ono doba imali ispravno razumijevanje Božjeg identiteta? Pozivamo Vas na drugi dio proučavanja, gdje ćemo nastaviti otvarati Božju Riječ u proučavanju o Bogu Biblije.