Tko je Bog Biblije? – 5. dio – Dođe čas suda Njegova

0
3128

ZAKON BOŽJI – OČEV ZAKON

Kao Vrhovni Vladar, Bog Otac je izvor zakona, tj. Zakonodavac. Zakon Božji je Očev Zakon. Prekršaj toga Zakona odvojio je čovjeka od Oca, i Krist kao Posrednik je stupio na scenu. On je pomirio prijestupnika Zakona sa Zakonodavcem, na način da je dao Svoj život namjesto prijestupnika, i upisao Očev zakon u srce pokajanog grešnika. U Kristu kao Posredniku se spaja Zakon i Evanđelje.

Budete li očuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi, kao što ja očuvah zapovijedi Oca svojega te ostajem u njegovoj ljubavi.” Ivan 15:10

I evo, dolazim uskoro, i plaća moja sa mnom, dati svakome kakvo mu bude djelo.
Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak, prvi i posljednji.
Blagoslovljeni su oni koji vrše Njegove (Očeve) zapovijedi
, oni će imati pravo na stablo života i na vrata će smjeti u grad.”  Otkrivenje 22:12-14

Bog Otac je vrhovni Zakonodavac. Pogledajmo nekoliko potvrda iz Duha proroštva:

Bog je moralni upravitelj i Otac. On je Zakonodavac.{E. G. White, Objavljeni Rukopisi, svezak 12, str. orig. 208; 1876}

 

Oni koji gaze Božji autoritet i pokazuju otvoren prezir prema zakonu koji je dat na tako veličanstven način na Sinaju, doslovno preziru Zakonodavca, velikog Jehovu.{E. G. White, Duhovni Darovi, svezak 3, str. orig. 294; 1864}

 

Bog kao vrhovni vladar svemira je uvijek tražio trenutnu i neupitnu poslušnost. Čak i Krist, u danima svoga utjelovljenja, je bio poslušan Očevom zakonu.{E. G. White, Znaci Vremena, 22. srpanj 1886., pogl. 2}

 

Božji Sin je bio slijedeći po autoritetu pored velikog Zakonodavca. On je znao da jedino Njegov život može biti dovoljan za otkup palih ljudi.” {E. G. White, Pregled i Glasnik, 17. prosinca 1872., pogl. 1}

 

Pokajanje Bogu jer je Očev zakon prekšen, i vjera u Gospodina i Spasitelja Isusa krista je grešnikova jedina nada.” {Pismo 20a (13. travnja 1880) pogl. 4}

 

Kroz njegov posrednički rad, Krist će u potpunosti opravdati svetost i nepromjenjivost zakona njegovog Oca.” {Pregled i Glasnik, 29. travnja 1875., pogl. 3}

 

Krist je došao umrijeti jer ni jedno pravilo zakona Njegovog Oca se nije mogao promijeniti kako bi opravdao čovjekovo palo stanje. Kako je ta slika predstavljena Mojsiju, ponovno mu se pojavio izraz tuge i žalost na njegovom licu.” {Objavljeni Rukopisi, svezak 10, str. orig. 157.1}

 

Savlovo obraćenje snažan je dokaz čudotvorne snage Svetoga Duha da osvjedoči ljude o grijehu. On je doista vjerovao da je Isus iz Nazareta prezreo Božji zakon i da je svoje učenike naučavao kako nema vrijednosti. Ali nakon obraćenja Savao je prepoznao Isusa kao Onoga koji je došao na svijet s namjerom da opravda Zakon svojeg Oca. Bio je osvjedočen da je Isus bio začetnik cjelokupnog židovskog žrtvenog sustava. Vidio je da se u raspeću slika srela sa stvarnošću, da je Isus ispunio starozavjetna proročanstva o Otkupitelju Izraela.” {Djela Apostolska, str. orig. 120, pogl. 2}

 

Grijeh je odvojio čovjeka iz raja; i grijeh je bio razlog uzimanja raja sa zemlje. U posljedici prekšaja Božjeg zakona, Adam je izgubio raj. U poslušnosti Očevom zakonu,i kroz vjeru u pomirujuću krv Njegovog Sina, raj se može ponovno zadobiti. “Pokajanje Bogu,” jer Njegov zakon je prekršen, i vjera u Gospodina Isusa Krista, kao jedini čovjekov Otkupitelj, biti će prihvaćen kod Boga. Bez obzira na čovjekovu grešnost, zasluge Božjeg dragog Sina u njegovo ime biti će od koristi kod Oca. {Confrontation, page 15.3; 1974}

 

SUD

Boj te se Boga, jer dođe čas suda Njegova.” Kao što je Otac vrhovni Zakonodavac, tako je On vrhovni Sudac. Otac će predsjedati na sudu, a suditi će po svojemu Sinu, kojemu je predao sav Sud.
“Gledao sam sve dok nisu bila oborena prijestolja i dok nije sjeo Pradavni, kome oprava bijaše bijela kao snijeg, a kosa na Njegovoj glavi kao čista vuna: Njegovo prijestolje bijaše kao plamen ognjeni, a njegovi kotači kao ražareni oganj.
Ognjena rijeka izbijala je pred Njim i tekla od Njega: tisuću tisuća mu je služilo, i deset tisuća puta deset tisuća stajalo je pred Njim; sud sjede i knjige se otvoriše.

Daniel 7:9-10

Tako je prorokovu vizionarskom pogledu prikazan veliki i svečani dan u koji će pred Sucem cijeloga svijeta proći karakter i život ljudi i u koji će “platiti svakomu prema djelima njegovim”. Pradavni je Bog Otac. Psalmista kaže: “Prije nego što se rodiše bregovi, prije nego postade kopno i krug zemaljski, od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi.” Psalam 90:2. On, Začetnik svega života i izvor svih zakona, predsjedat će na ovom sudu. Na njemu će kao služitelji i svjedoci biti prisutni sveti anđeli, njih “tisuće tisuća, i deset tisuća puta deset tisuća.” {Velika Borba, str. orig. 389, pogl. 2; 1888}

 

… na dan kada će, po mojem evanđelju, Bog suditi ljudske tajne po Isusu Kristu.”  Rimljanima 2:16

jer odredio je dan u koji će pravedno suditi svemu svijetu po Čovjeku kojega je odredio, po kojemu je svima dao jamstvo uskrisivši ga od mrtvih.” Djela 17:31

Kao što je Otac sve stvarao po svome Sinu Isusu Kristu, a ipak je u isto vrijeme u Bibliji stvaranje pripisano Ocu, isto tako će Otac suditi svima po Isusu, a ipak se u Bibliji u isto vrijeme Sud pripisuje Ocu. To je zato što je Otac izvor svega i Poglavar svemu.

I ako Ocem nazivate Njega koji nepristrano svakoga sudi po djelu, provedite u strahu vrijeme svoga proputovanja”  1. Petrova 1:17

…On koji vrijeđan nije zauzvrat vrijeđao, mučen nije prijetio, nego se prepustio Onomu koji sudi pravedno…”  1. Petrova 2:23

Otac je taj koji predsjedava na sudu, iako je sav sud predao svojemu Sinu.

Jer Otac ne sudi nikoga, nego je sav sud predao Sinu:
da svi časte Sina kao što časte Oca. Onaj tko ne časti Sina, ne časti ni Oca koji ga je poslao.” Ivan 5:22-23

Jer kao što Otac ima život u sebi, tako je i Sinu dao da ima život u sebi.
A dao mu je i ovlast da sudi, jer je Sin čovječji.”  Ivan 5:26-27

Ja ne tražim svoju slavu: ima Onaj tko traži i sudi.”  Ivan 8:50

Jer ono što Zakon nije mogao, budući da je bio oslabljen zbog tijela, učinio je Bog, poslavši svoga Sina u obličju grešnoga tijela te za grijeh osudio grijeh u tijelu” Rimljanima 8:3

A ti, zašto sudiš brata svojega? ili zašto ti prezireš brata svojega? jer svi ćemo stajati pred sudištem Kristovim.” Rimljanima 14:10

Jer svi se moramo pojaviti pred Kristovim sudištem: da svaki primi ono što je u svome tijelu učinio, bilo to dobro ili loše.” 2. Korinćanima 6:10

Zadužujem te, stoga, pred Bogom, i Gospodinom Isusom Kristom, koji će suditi žive i mrtve za dolaska svojega i svoga kraljevstva:” 2. Timoteju 4:1

Jer znamo onoga koji je rekao: “ ‘Osveta je moja, ja ću naplatiti’, govori Gospodin”; i ponovno: “Gospodin će suditi svome narodu.”
Strašno je upasti u ruke Boga živoga.”  Hebrejima 10:30-31

 

BOJTE SE BOGA:

Poruka prvog anđela je “Bojte se Boga”! Što znači bojati se Boga?
Strah GOSPODNJI početak je spoznaje, ali ludi preziru mudrost i pouku.Izreke 1:7
Početak je mudrosti strah GOSPODNJI, a poznavanje Svetog je razboritost.      Izreke 9:10
„…tada ćeš razumjeti strah GOSPODNJI i pronaći spoznaju Božju. Izreke 2:5


„strah GOSPODNJI“ = „spoznaja Božja“

Sastavni dio prve poruke trostruke anđeoske vijesti je pozvati ljude na strah GOSPODNJI, odnosno dati ljudima spoznaju o Bogu, kojemu daju slavu.

Također, jedno od značenja “Straha Gospodnjeg” je i držanje Njegovog Zakona.

Strah Gospodinov je početak mudrosti; razumni su svi oni koji vrše Njegove zapovijedi: slava njegova ostaje zauvijek.”  Psalam 111:10

Boga se boj i zapovijedi Njegove drži, jer to je sve što je do čovjeka.
Propovjednik 12:13

Strah je Gospodnji mrziti zlo; ponositost i oholost i put zloće i opaka usta mrzim.”       Izreke 8:13

»Bojte se Boga i dajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova! I poklonite se Onomu koji stvori nebo i zemlju i more i izvore vodne!« Otkrivenje 14:7

Bog kojeg nam se bojati i kojeg nam je proslavljati je Bog Stvoritelj, Jedini Bog, Bog Židova, Živi Bog, Nebeski Bog, Svevišnji Bog, Bog našega Gospodina Isusa Krista, Bog koji sve drži rukom svojom, koji predsjeda na Sudu, i koji nam je dao Zakon. To je Otac naš Nebeski.

»Zato sad, Izraele, što od tebe išće Gospod, Bog tvoj, nego da se bojiš Gospoda, Boga svojega, da hodiš svim njegovim putovima i da ga ljubiš; i da služiš Gospodu, Bogu svojemu, svim srcem svojim i svom dušom svojom,
držeći zapovijedi Gospodnje i odredbe njegove što ti ih ja danas zapovijedam za tvoje dobro.
Evo, Gospodu, Bogu tvojemu, pripada nebo i nebesa nad nebesima, zemlja i sve što je na njoj.
Gospodu omilješe samo očevi vaši, njih uzljubi; i izabra potomstvo njihovo poslije njih, vas, među svima pucima, kako je i danas.
Obrežite dakle pretkožicu srca svojega i ne budite više tvrde šije!
Jer Gospod, Bog vaš, On je Bog nad bogovima i Gospodar nad gospodarima, Bog velik, moćan i strašan, koji nije pristran prema osobama i ne prima mito;
pribavlja pravo sirotu i udovici i ljubi pridošlicu dajući mu kruha i odjeće.
Stoga ljubite pridošlicu; ta i vi bijaste pridošlice u zemlji egipatskoj.
Boj se Gospoda, Boga svojega, Njemu služi i uza nj prioni i njegovim se priseži imenom.
On je hvala tvoja i On je Bog tvoj koji je za te učinio ova velika i strahotna djela što su ih oči tvoje vidjele.
Tvojih otaca
, kad siđoše u Egipat, bijaše sedamdeset duša, a sad je Gospod, Bog tvoj, učinio da te ima kao mnoštvo zvijezda nebeskih.« Ponovljeni Zakon 10:12-22

Uza sve to, sada kada razumijemo da je Bog Biblije Otac nebeski, važno je znati da ga kao takvoga trebamo proslaviti i trebamo znati kako ga proslaviti. Isus nam govori kako:

Tako neka vaše svjetlo svijetli pred ljudima da oni vide vaša dobra djela i proslavljaju Oca vašega, koji je na Nebu.”  Matej 5:16

Zato podajmo slavu našemu Bogu Ocu, na sljedeći način:

“Oh! koliko smo samo puno izgubili kao ljudi zbog manjka vjere. Pretrpjeli smo gubitak našoj vlastitoj duši i promašili pokazati je drugima, našim riječima i našem karakteru, što je Krist i što će postati svatko tko Mu dođe vjerujući. On je nama učinjen mudrošću i pravednošću i posvećenjem i otkupljenjem. Podati slavu Bogu je pokazati Njegov karakter u našem vlastitom i tako Ga obznaniti. I u čemu god mi otkrivamo Oca i Sina, mi proslavljamo Boga.” {Rukopis 16, 1890, pogl. 93}

 

Dano nam je upozorenje da će slijepi vođe slijepaca staviti na prijestolje nekog drugog boga i da će ti vuci u ovčjem runu pokvariti vjeru neopreznih:

Inteligentno znanje Njegove rječi je dano da se muškarci i žene pripreme da se revno bore za Jehovin zakon; da se ponovno utvrdi sveti zakon; da poprave pukotine koje su učinjene u Božjem zakonu i da obnove ploče zakona na njihovu drevnu, uzvišenu, časnu poziciju.… Biti će, čak i među nama, najamnika i vukova u ovčjem runu, koji će uvjeriti neke iz stada Božjega da prinose žrtve drugim bogovima osim Gospodu. Imamo razloge znati kako bi Pavao djelovao u bilo kakvom hitnom slučaju. ‘Ljubav Kristova nas pokreće.’ (2 Kor. 5:13) Mladi koji nisu utvrđeni, ukorenjeni i utemeljeni u istini, će biti iskvareni i odvedeni od slijepih vođa slijepaca; i bezbožni, mrzitelji koji lutaju i nestaju, koji preziru suverenitet Pradavnoga i postavljaju na prestolje lažnog Boga, biće koje sami definiraju, biće koje je kao i oni sami, — ovi će biti agenti u Sotoninim rukama koji će iskvariti vjeru neopreznih.{Ellen G. White, 1888 Materijali, str. orig. 484, 485; 1889}

 

Vidjeli smo da je Bog Biblije Otac nebeski. Također je važno razumijeti da na puno mjesta Biblija svjedoči o Kristovom božanstvu. U sljedećem proučavanju ćemo govoriti o božanstvu Isusa Krista.