Tko je Bog Biblije? – 4. dio – Bog iznad svih bogova

0
4220

SVEVIŠNJI BOG

Bog, o kome je riječ u prvoj anđeoskoj vijesti, također je u Bibliji nazvan i Svevišnji Bog (neki prijevodi kažu ‘Previšnji’ ili ‘Višnji’). Bog iznad svih bogova, Bog Svevišnji. Pogledajmo tekstove koji o tome govore:

On će biti velik i zvat će se Sinom Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje njegova oca Davida:” Luka 1:32

I odgovori anđeo i reče joj: “Duh Sveti sići će na tebe i sila Svevišnjega osjenit će te:” Luka 1:35

Isus je nazvan Sinom toga Svevišnjega Boga, a Duh Sveti je nazvan silom toga Svevišnjega Boga. No to ne znači da je Duh Sveti samo sila Očeva. O tome ćemo više reći tijekom proučavanja pouke.

i poviče jakim glasom te reče: “Što ja imam s tobom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Zaklinjem te Bogom da me ne mučiš.Marko 5:7

Kada on ugleda Isusa, zaurla, pade ničice pred njim i jakim glasom reče: “Što ja imam s tobom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Zaklinjem te, ne muči me.Luka 8:28

Neka bude s vama milost, milosrđe i mir od Boga Oca i od Gospodina Isusa Krista, Sina Očeva, u istini i ljubavi.”  2. Ivanova 1:3

Isus je Očev Sin, dakle Sin Boga Svevišnjega. Otac je Svevišnji, i nitko drugi.

ja ću uzaći nad visine oblačne, ja ću biti kao Svevišnji.” Izaija 14:14

Sotonino nezadovoljstvo otpočelo je još na nebu zato što nije mogao biti prvi i najveći zapovjednik – ravan Bogu i uzvišen iznad Krista. Pobunivši se protiv Boga, izgubio je svoj položaj; i on je  zajedno sa svojim simpatizerima zbačen je s neba.{Svjedočanstva za Zajednicu, svezak 1, str. orig. 293.3; 1885}

 

Sotona je htio biti kao Otac, a u isto vrijeme iznad Krista. Otac je Svevišnji Bog, i nitko drugi nije tako nazvan. O Sotoninoj pobuni na Nebu ćemo detaljnije proučavati kasnije.

Nego, ljubite svoje neprijatelje, i činite dobro, i pozajmljujte ne nadajući se ničemu natrag; i bit će vam plaća velika, i bit ćete djeca Svevišnjega: jer je On dobar prema nezahvalnima i prema zlima.Luka 6:35

da budete djeca Oca svojega, koji je u nebu: jer On daje da Njegovo sunce izlazi nad zlima i dobrima i šalje kišu na pravedne i nepravedne.Matej 5:45

Usporedni tj. paralelni tekst iz Mateja nam kaže da je taj Svevišnji u Luki 6:35 zapravo Otac Nebeski. Nitko drugi nije nazvan Svevišnji  u Bibliji. To je samo Otac Nebeski.

I iznese Melkisedek, kralj Salema, kruha i vina: on bijaše svećenik Boga Svevišnjega.
I blagoslovi ga on govoreći: “Blagoslovljen neka je Abram od Boga Svevišnjega,
kome pripada nebo i zemlja.Postanak 14:18,19

I blagoslovljen neka je Bog Svevišnji, koji ti je u ruku predao tvoje neprijatelje.” I dade mu Abram desetinu od svega.” Postanak 14:20

I odgovori Abram kralju Sodome: “Ruku svoju podigoh pred Gospodinom, Bogom Svevišnjim, kome pripada nebo i zemlja.Postanak 14:22

Jer taj Melkisedek, kralj Salema, svećenik Boga Svevišnjega, koji je susreo Abrahama dok se on vraćao s pokolja kraljeva i blagoslovio ga” Hebrejima 7:1

Melkisedek je slika Isusa. Isus je sada svećenik Boga Svevišnjega.

Jer si ti GOSPODINA, koji je moje utočište, Svevišnjega, sebi učinio prebivalištem; Neće te snaći zlo, i bič se neće približiti šatoru tvojemu.
Jer anđelima će svojim zapovjediti za tebe da te sačuvaju na svim putima tvojim.
Psalam 91:9,10

Sotona je ovaj citat tj. 10. stih citirao Isusu dok ga je kušao u pustinji. Jasno je i iz toga da je Svevišnji zapravo Otac nebeski, kada se pažljivo pročita 9. stih zajedno sa 10. stihom.

To je prema odluci stražara i na zahtjev riječi svetaca, kako bi živi spoznali da Svevišnji vlada u ljudskom kraljevstvu i daje ga kome god hoće te nad njim postavlja najnižega od ljudi.” Daniel 4:17

…oni će te izagnati od ljudi i prebivalište će ti biti s poljskim zvijerima; i hranit će te travom kao volove i vlažiti te rosom s neba, i sedam će vremena proći nad tobom dok ne spoznaš da Svevišnji vlada u ljudskom kraljevstvu i daje ga kome on hoće.” Daniel 4:25

Na svršetku tih dana, ja, Nebukadnezar, podigoh oči prema nebu i vrati mi se razum; i blagoslovih Svevišnjega te stadoh hvaliti i slaviti njega koji živi zauvijek, čija vlast je vlast vječna, a njegovo kraljevstvo od naraštaja do naraštaja.” Daniel 4:34

Ovdje se isto tako radi o Ocu nebeskome, koji je vlast nad zemljom predao Isusu, koji je postao “najniži od ljudi” (Daniel 4:17) dok je bio na Zemlji.

 

BOG ISUSA KRISTA

Jedini i najveći Autoritet po pitanju objave Boga je Isus Krist, Njegov Sin. On je objavio svojim karakterom i riječima kakav je Bog Svevišnji, ali također i Tko je Bog Svevišnji. On je nazvao Oca svojim Bogom. To vidimo za vrijeme Njegovog utjelovljenja kada je hodao ovom Zemljom i nakon toga, tj. nakon uskrsnuća i proslavljenja.

„A o devetoj uri povika Isus snažnim glasom govoreći: Eli, Eli, lama sabahtani? To jest: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?“ Matej 27:46

Reče joj Isus: “Nemoj me se doticati, jer još nisam uzašao k svome Ocu, nego idi k mojoj braći i reci im:‘Uzlazim k Ocu svojemu i Ocu vašemu, k Bogu svojemu i Bogu vašemu. ” Ivan 20:17

Nakon uskrnuća Bog Otac pomazuje svojega Sina, i Isus svjedoči da je On Njegov Bog.

Uzljubi pravednost, a zamrzi bezakonje, stoga te Bog, Bog tvoj, pomaza uljem radosti većma no drugove tvoje.“ Hebrejima 1:9

Prijestolje je tvoje, Bože, u vijek vijeka; žezlo pravednosti žezlo je tvojega kraljevstva.
Uzljubi pravednost, a zamrzi opačinu, stoga te Bog, Bog tvoj, pomaza uljem radosti većma no drugove tvoje.
.”  Psalam 45:6-7

Pogledajmo Isusovo svjedočanstvo o Njegovom Bogu na Nebu.

“Onoga koji pobjeđuje učinit ću stupom u hramu Boga svojega i odande van više neće izaći; i na nj ću napisati ime Boga svojega i ime grada Boga svojega, novoga Jeruzalema, koji silazi s neba od Boga mojega, i ime Moje novo.” Otkrivenje 3:12

Pavao i Petar, nekoliko desetljeća nakon Isusovog proslavljenja na Nebu, kada je Isus već sjedio s desne strane Bogu, kažu da je Otac zapravo i Bog Isusa Krista:

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Onaj koji nas blagoslovi svakim duhovnim blagoslovom u nebesima, u Kristu.“ Efežanima 1:3

da vam Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dadne duha mudrosti i otkrivenja da Ga spoznate;“ Efežanima 1:17

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas po velikom svojem milosrđu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za nadu živu.“ 1. Petrova 1:3

Naša je privilegija da upoznamo Boga iskustveno, a u pravom poznanju Boga je život vječni. Jedinorođeni Božji Sin je bio Božji poklon svijetu, u čijem karakteru je otkriven karakter Onoga koji je dao zakon ljudima i anđelima. Došao je objaviti činjenicu, “Gospod naš Bog je jedini Gospod,” i samo Njemu ćete služiti. Došao je da objaviti činjenicu da, ‘Svako dobro darivanje i svaki savršen dar odozgo je, silazi od Oca svjetlila u koga nema promjene ni sjeni od mijene’{E. G. White, Pregled i Glasnik, 9. ožujka 1897., pogl. 9}

SUVERENITET

Volja Očeva i Njegov autoritet  je vrhovni. Otac je uvijek bio i uvijek će biti suvereni Vladar, kao Poglavar nad svima. Cijela 1. glava poslanice Efežanima govori o Ocu i o Njegovom vrhovnom autoritetu i suverenoj volji. Pročitajte pažljivo:


Pavao, apostol Isusa Krista voljom Božjom, svetima koji su u Efezu i vjernima u Kristu Isusu:
Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i od Gospodina Isusa Krista.
Neka je blagoslovljen Bog i Otac našega Gospodina Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom u nebeskim predjelima u Kristu,
kao što nas je u njemu i izabrao prije utemeljenja svijeta da budemo sveti i besprijekorni pred njim u ljubavi,
predodredivši nas za posinjenje po Isusu Kristu za sebe, u skladu s dobrohotnošću svoje volje,
na hvalu slave svoje milosti, u kojoj nas je učinio prihvaćenima u Ljubljenome,
u kome imamo otkupljenje po njegovoj krvi, oproštenje grijeha, prema bogatstvu njegove milosti,
u kojoj je obilovao prema nama u svoj mudrosti i razumijevanju,
obznanivši nam tajnu svoje volje po svojoj dobrohotnosti što je već prije u sebi naumio:
da u provedbi punine vremena objedini u Kristu sve, i ono što je na nebesima i ono što je na zemlji; u njemu
u kome smo i stekli baštinu mi koji smo predodređeni po naumu njega koji sve izvodi prema odluci svoje volje,
da budemo na hvalu njegove slave mi koji smo se već prije pouzdali u Krista.
U kojega ste se pouzdali i vi, nakon što ste čuli riječ istine, evanđelje svoga spasenja, u kojemu ste, nakon što ste povjerovali, i zapečaćeni svetim Duhom obećanja,
koji je zalog naše baštine sve do otkupljenja stečevine, na hvalu slave njegove.
Stoga i ja, nakon što sam čuo za vašu vjeru u Gospodina Isusa i ljubav prema svima svetima,
ne prestajem zahvaljivati za vas i spominjati vas u svojim molitvama,
da vam Bog našega Gospodina Isusa Krista, Otac slave, dade duha mudrosti i otkrivenja u poznavanju njega:
prosvijetljene su vam oči uma da možete znati koja je nada u njegovu pozivu i što je bogatstvo slave njegove baštine u svetima,
i koja je prekomjerna veličina u Njegovoj moći prema nama koji vjerujemo, primjerena djelotvornosti njegove silne snage,
koju je On djelotvorno iskazao u Kristu kada ga je uskrisio od mrtvih i posjeo zdesna Sebi u nebeskim predjelima,
iznad svakoga poglavarstva, i vlasti, i moći, i gospodstva, i svakoga imena imenovana ne samo na ovome svijetu, nego i u onom budućem.
I sve je podložio pod noge Njegove, a Njega je dao da bude glavom nad svime crkvi,
koja je Njegovo tijelo, punina Njega koji ispunjava sve u svemu.” Efežanima 1:1-23

I na drugim mjestima je to jasno  i očito:

Čuvaj ovu zapovijed neokaljano, besprijekorno, sve do dolaska našega Gospodina Isusa Krista,
kojega će u svoje vrijeme pokazati blaženi i jedini Vladar, Kralj kraljeva i Gospodar gospodara,
koji jedini ima besmrtnost i prebiva u čovjeku nepristupačnoj svjetlosti; koga nitko od ljudi nije vidio, niti ga može vidjeti: njemu neka je čast i vlast vječna! Amen.
” 1 Timoteju 6:14-16

A Kralju vječnome, besmrtnome, nevidljivome, jedinome mudrome Bogu, neka je čast i slava u vijeke vjekova. Amen.” 1 Timoteju 1:17

Autoritet Očev je vrhovni autoritet – prije Kristova utjelovljenja, za vrijeme utjelovljenja, i nakon Njegovog proslavljenja.

Prije utjelovljenja:

Veliki stvoritelj je okupio nebeske vojske, da bi mogao u prisutnosti svih anđela dodjeliti posebne počasti svom Sinu. Sin je sjeo na prijestolje sa Ocem i nebeska gomila svetih anđela se okupila oko Njih. Tada je Otac obznanio da je Krista, Svog Sina, izjednačio sa sobom; tako da gdje god je bila prisutnost Njegova Sina, to je kao da je bila Njegova vlastita prisutnost. Sinovljeva riječ se imala poštovati kao i Očeva. On je predao autoritet na svog Sina da zapovijeda nebeskim vojskama. Pogotovo je bio važan zadatak da Sin surađuje sa Njim u stvaranju zemlje i svakog živog stvorenja koje će postojati na toj zemlju. Njegov Sin će sprovoditi Njegovu volju i zamisli, ali ništa neće činiti sam od sebe. Očeva volja će se ispuniti u Njemu.{E. G. White, Duh Proroštva, svezak 1, str. 17, 18; 1870}

 

Mojsije je umro, ali je Mihael sišao i dao mu život prije nego što se njegovo tijelo raspalo. Sotona je pokušao zadržati tijelo tvrdeći da pripada njemu, ali je Mihael uskrisio Mojsija i poveo ga na Nebo. Sotona je ogorčeno ustao protiv Boga optuživši Ga za nepravdu što je dopustio da mu se otme plijen, ali Krist nije ukorio svojeg protivnika premda je Božji sluga pao zbog njegove kušnje. On ga je blago uputio na svojeg Oca riječima: “Gospodin da te ukori.{E. G. White, Duhovni Darovi, svezak 1, str. orig. 43; 1858}

 

Vidimo da je Krist Sotonu uputio na Vrhovnog Poglavara da s Njime razriješi Mojsijev slučaj. Time je i sam Krist pokazao tko je Vrhovni autoritet.

Za vrijeme utjelovljenja:

Čuli ste da vam rekoh: ‘Odlazim i ponovno se vraćam k vama.’ Kada biste me ljubili, radovali biste se što sam rekao: ‘Idem k Ocu’, jer je moj Otac veći od mene.”  Ivan 14:28

Otac moj, koji mi ih je dao, veći je od svih; i nitko ih ne može ugrabiti iz ruke Oca mojega.”  Ivan 10:29

Nakon utjelovljenja i na Novoj Zemlji:

Ali bih htio da znate da je svakome muškarcu glava Krist, glava ženi je muškarac, a glava Kristu je Bog.” 1 Korinćanima 11:3

vi ste Kristovi, a Krist je Božji.” 1 Korinćanima 3:23

Krist je sjeo na Očevom prijestolju, tj. na prijestolju svemira, a to je Očevo prijestolje. A kada dođe drugi put, onda će sjesti na prijestolje Svoje slave. No, nakon toga će On sve ponovo predati Ocu, tj. Kraljevstvo koje je primio od Oca:

“Evo, stojim na vratima i kucam: ako tko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Onomu koji pobjeđuje dat ću da sjedi sa mnom na prijestolju mojemu, kao što i ja pobijedih te sjedoh s Ocem svojim na prijestolju Njegovu.” Otkrivenje 3:20,21

Ovo sljedeće Pavao piše desetljećima nakon Kristovog proslavljenja:

Tada dolazi svršetak, kada On preda kraljevstvo Bogu, to jest Ocu, kada ukine svako poglavarstvo i svaku vlast i silu.
Jer On mora kraljevati dok ne položi sve neprijatelje pod noge svoje.
Posljednji neprijatelj koji će biti uništen jest smrt;
jer On je podložio sve pod noge Njegove. A kada veli da mu je sve podloženo, očigledno je da se izuzima Onaj koji mu je sve podložio.
A kada mu sve bude podloženo, tada će se i sam Sin podložiti Onomu koji je Njemu sve podložio, da Bog bude sve u svemu.
” 1 Korinćanima 15:24-28

Isus će na kraju, kada se završi cijeli plan Spasenja, podčiniti Bogu Ocu sve što je i sam primio od Njega, tj. Kraljevstvo, da On bude Bog sve u svemu. Budući da će takva situacija biti nakon Plana Spasenja, što nam to govori o situaciji prije Plana Spasenja? Nakon što se istrijebi grijeh na Novoj Zemlji, stanje će biti isto kao i prije nego što se grijeh pojavio.

Ali će sveci Svevišnjega preuzeti kraljevstvo te kraljevstvo posjedovati zauvijek, to jest u vijeke vjekova.” Daniel 7:18

A kraljevstvo, vlast i veličanstvo kraljevstva pod svim nebom bit će predano narodu svetaca Svevišnjega, čije kraljevstvo je vječno kraljevstvo, i sve će mu vlasti služiti i pokoravati mu se.Daniel 7:27

Ovdje vidimo da će se Ocu, tj. Svevišnjemu, svi pokoravati na kraju.

Ta dolikovalo je Onomu radi kojega je sve i po kojemu je sve, koji privede k slavi mnoge sinove, da patnjama učini savršenim Začetnika njihova spasenja.” Hebrejima 2:10